MTHS Teknik Rapor Kriterleri Rehberi

İnternet Sitesi Yükümlülüğüne Tabi Şirketlerin Açacakları Web Siteleri ve MTHS‘lerin alacakları Teknik Rapor‘da Yer alması gereken kriterler Tübitak tarafından yayınlandı. REHB-001-003 Döküman kodu ile 08.10.2013 tarihinde yayınlanan rehber’e uygun şekilde MTHS‘lerin sistemlerinin hazırlanması gerekmektedir.

MTHS‘ler bu teknik kriterlere göre Teknik Rapor alacaklar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 31 Mayıs 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik”’de belirtilen şekilde başvurularını yapacaklar.

Bu Teknik Rapor olmadan MTHS hizmeti vermek mümkün olmayacaktır.

MTHS Teknik Rapor Kriterleri Rehberi

İNTERNET SİTESİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNE TABİ ŞİRKETLERİN VEYA MTHS’LERİN ALACAKLARI TEKNİK RAPORDA YER ALMASI GEREKEN TEKNİK KRİTERLER REHBERİ

AMAÇ

Bu rehber, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 31 Mayıs 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik” te tanımı yapılan Şirket ve MTHS’lerin görevleri çerçevesinde uygulamakla yükümlü olduğu teknik kriterleri tanımlamak amacıyla yazılmıştır.

KAPSAM

Bu rehber, Şirket veya MTHS’lerin halka açık bildirimlerin yayınlandığı internet sitesi hizmetini verirken içeriğin gösterilmesi, izleme kayıtlarının tutulması, yedekleme ve felaket kurtarma planlarının uygulanması, bildirimlerin güvenli elektronik imza ile imzalanması, imzalı bildirimlerin e- imzalarının doğrulanması, oluşturulacak e-imzaların profilleri ve internet sitesinden yayınlanan elektronik imzalı bildirimlerin e-imza arşivlemelerinin yapılması için belirlenen teknik kriterleri kapsamaktadır.

REFERANSLAR

 1. ETSI TS 101 733: Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); CMS Advanced Electronic Signatures (CAdES)
 2. ETSI TS 101 903: Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); XML Advanced Electronic Signatures (XAdES)
 3. ETSI TS 102 778: Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PDF Advanced Electronic Signature Profiles (PAdES)
 4. CWA 14170: Security Requirements for Signature Creation Applications (İmza Oluşturma Uygulamaları için Güvenlik Gereksinimleri)
 5. CWA 14171: Procedures for Electronic Signature Verification (Elektronik İmza Doğrulama için Prosedürler)

KISALTMALAR VE TANIMLAR

CWA

CEN (Comité Européen De Normalisation) Workshop Agreement-CEN Çalıştay Kararları

ESHS

Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı

ETSI

European Telecommunications Standards Institute-Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü

İnternet Sitesi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 31 Mayıs 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik” de tanımı yapılan İnternet Sitesi

Kamu SM

Kamu Sertifikasyon Merkezi

MTHS

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 31 Mayıs 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik” de tanımı yapılan Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcı

NES

Nitelikli Elektronik Sertifika

P4 İmza Profili

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 2/7/2012 tarihli ve 2012/DK-15/299 sayılı Kurul Kararı ile yayınlanan Elektronik İmza Kullanım Profilleri Rehberinde yer alan “Uzun Dönemli ve ÇİSDuP Kontrollü Güvenli Elektronik İmza Politikaları (Profil P4)”

Şirket

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 31 Mayıs 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik” de tanımı yapılan Şirket

XAdES

XML Advanced Electronic Signature – XML Gelişmiş Elektronik İmza

XML

Extensible Markup Language – Genişletilebilir İşaretleme Dili

Zaman Damgası

E-imza mevzuatında tanımlanan Zaman Damgası

İZLEME KAYITLARININ TUTULMASI

Hem MTHS’ler hem de Şirket’ler en az aşağıdaki olaylar için izleme kaydı oluşturmalıdır:

 1. Dosya yükleme işlemi, dosya ismi, dosya kategorisi, yükleme işlemini gerçekleştiren kullanıcı adı, IP adresi (sadece yükleme internete açık IP adresinden yapıldı ise) ve yükleme zamanı
 2. Her imzalama işlemi sonrasında, dosya kategorisi ve imzalama zamanı, imzalayan sertifikanın “DN” alanı
 3. Herhangi bir İmza sertifikasının değişmesi durumunda, sertifikanın değiştiğine dair kayıt, yeni sertifikanın “DN” alanı, sertifika güncelleme işlemini yapan kullanıcı adı, yükleyen kullanıcıya ait IP adresi (sadece yükleme internete açık IP üzerinden yapıldı ise) ve sertifika güncelleme zamanı.

İzleme kayıtlarının tarih aralığı, varsa kullanıcı adı ve IP (internete açık IP adresleri için) sorgulanmasını sağlayacak bir ekran ile gerektiğinde ilgili kayıtların sorgulanması mümkün olmalıdır.

Arşivleme amacıyla tutulan izleme kayıtlarında TC kimlik numarası saklanmamalıdır.

MTHS tarafından içerik sağlanıyor ise içerik sahibi şirketin kendine özgü bir hesap üzerinden izleme kayıtlarının IP, kullanıcı adı, tarih kriterlerine göre sorgulanabilmesi MTHS tarafından sağlanmalıdır. İzleme kayıtları arşiv kayıtları ile beraber 5 yıl boyunca imzalı ve zaman damgalı olarak saklanmalıdır.

SSL KULLANIMI

Bilgi toplumu hizmetleri için öngörülen içeriğin şirket internet sitesinin özgülenmiş alanında gösterilmesi sırasında SSL kullanımı zorunlu değildir.

Diğer taraftan MTHS’lerin şirketlere sunacağı hizmetlere (içerik yükleme, yapılan işlemlerin raporlanması, doküman imzalama v.s.) SSL üzerinden erişilmesi zorunludur.

SSL kullanılması durumunda yaygın internet tarayıcıları tarafından tanınmayan ve son kullanıcıya sahte sertifika mesajı uyarısı gösterilmesine neden olan sertifikalar kullanılmamalıdır.

YEDEKLEME VE FELAKETTEN KURTARMA PLANLARI

Şirketlerin ve MTHS’lerin Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yedekleme ve felaketten kurtarma planları ve prosedürleri bulunmalıdır. Kontroller sırasında ilgili prosedürler ibraz edilmelidir. Ayrıca Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca 5 yıl boyunca yüklenen dosyaların yedekleri alınmalıdır.

MTHS‘ler ya da şirketler en azından aşağıda listelenmiş kontrolleri yerine getirmelidir:

 • ISO IEC 27001:2005 Bölüm A.10.5 doğrultusunda ISO IEC 27002 Bölüm 10.5 altında listelenmiş olan kontroller
 • ISO IEC 27001:2005 Bölüm A.10.10 doğrultusunda ISO IEC 27001 Bölüm 10.10.3 altında listelenmiş olan kontroller

MTHS üzerinden yüklenen ve arşivlenen dosyalar için ilgili MTHS tarafından hizmet alan şirkete geçmişe dönük arşive erişim sağlayacak şekilde arayüz sunulmalıdır. Sunulan arayüzde en azından tarih bazlı sorgulama mümkün olmalıdır.

ELEKTRONİK İMZA PROFİLİ

Şirketler/MTHS’ler tarafından oluşturulacak elektronik imzaların profilleri ile ilgili uyulması gereken teknik kriterler aşağıda verilmiştir:

 1. İmzalama formatı P4 İmza Profiline uygun olacaktır.
 2. Oluşturulan imzalarda XAdES imza tipi kullanılıyorsa “Enveloped” imza yapısı kullanılmayacaktır.
 3. Oluşturulan imza doğrudan içeriğin imzalanması anlamına gelen paralel imza yapısında olacaktır.

GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA OLUŞTURMA YAZILIMI

Uyulması gereken teknik kriterler aşağıda verilmiştir:

 1. İnternet üzerinden halka açık bilgileri yayınlayan Şirket/MTHS’nin kendi sisteminde güvenli e- imza oluşturma yazılımının olması zorunludur. Güvenli elektronik imza oluşturma yazılımı E- imza mevzuatında yer alan CWA 14170’deki kriterleri sağlayacaktır.
 2. Şirket ve MTHS tarafından oluşturulan tüm imzalarda 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki NES’ler kullanılacaktır.
 3. Şirket yetkilisinin veya onun yetkilendirdiği kişinin imzasının doğrulanamadığı belgeler internet sitesi üzerinden yayınlanmayacaktır.
 4. MTHS, web üzerinden belge imzalanmasına imkan veren güvenli elektronik imza oluşturma yazılım hizmetini müşterisi olan şirketlere sunmak zorundadır.
 5. MTHS üzerinden yayınlanacak içeriklerin güvenli elektronik imzalama işlemi, MTHS imza oluşturma yazılımı üzerinden gerçekleştirilecektir. MTHS’nin sunacağı güvenli elektronik imza oluşturma yazılımı, Şirketin yüklediği içeriğin, Şirket yetkilisi veya onun yetkilendirdiği kişiye ait sertifika ile imzalanması işlemini gerçekleştirecektir.
 6. MTHS verdiği hizmette, Şirket tarafından yetkilendirilmiş kişilerin bilgilerini kendi sisteminde tuttuğu kayıtlardan kontrol ederek imzalama işlemine izin verecektir. İmzalama işleminde yetki kontrolleri MTHS imza oluşturma uygulaması tarafından yapılacaktır.
 7. Yazılım, imza oluşturmadan önce sertifika geçerlilik kontrollerini yapacaktır. Geçersiz sertifikayla imza oluşturulmasına izin verilmeyecek, sertifika doğrulamada hata oluşması durumunda ilgili hata kullanıcıya gösterilerek kullanıcı bilgilendirilecektir.
 8. İmza oluştururken hata olması durumunda doğru ve açıklayıcı hata mesajı kullanıcıya gösterilecektir.
 9. Şirket/MTHS e-imzalı bildirim dosyasının internet üzerinden kullanıcının bilgisayarına indirilip kaydedilmesine imkan verecektir.

GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA DOĞRULAMA YAZILIMI

Uyulması gereken teknik kriterler aşağıda verilmiştir:

 1. İnternet üzerinden halka açık bilgileri yayınlayan Şirket/MTHS, yayınladığı e-imzalı belgelerin imzasının doğrulanmasına imkan veren güvenli elektronik imza doğrulama yazılımı hizmetini vermeye zorunludur. Güvenli elektronik imza doğrulama yazılımı e-imza mevzuatında yer alan CWA 14171’deki kriterleri sağlayacaktır.
 2. Özgülenmiş alanda sunulan e-imzalı dokümanın doğrulanmasına, dokümanın imzasız hali ile ayrık imzasının veya bütünleşik imzalı halinin kullanıcının bilgisayarına indirilip kaydedilmesine imkan verilecektir.
 3. İmza doğrulama uygulaması; e-imzalı dokümanın seçilmesine, içeriğinin gösterilmesine, imzasının doğrulanmasına, imza doğrulama sonucunun ekrandan anlaşılır bir dilde gösterilmesine, imzalayan kişinin adı/soyadı, kurumu, varsa unvanı, sertifikayı veren ESHS bilgileri ve zaman damgası üzerindeki imza zamanı bilgisinin ekrandan gösterilmesine imkan verecektir.

ELEKTRONİK İMZALI BELGELERİN ARŞİVLENMESİ

Elektronik imzalı belgelerin arşivlenmesi ile ilgili uyulması gereken teknik kriterler aşağıda verilmiştir:

 1. E-imzalı olarak halka duyurulan bilgilerin, ilgili mevzuat gereği saklanmak zorunda olduğu süre kadar e-imzaların güvenliğinin sağlanması için e-imza arşivlemelerinin yapılması zorunludur. Bu amaçla Şirket/MTHS’nin e-imza arşivleme yapan yazılımları mevcut olmalıdır.
 2. E-imzalı belgeler arşivlenirken ETSI TS 101 733, ETSI TS 101 903 veya ETSI TS 102 778’de tanımlanan arşiv elektronik imza formatına uygun olarak e-imzaların arşivlenmesi sağlanacaktır.