İnternet Sitesi Olmayan Şirketlere Hapis Cezası

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile sermaye şirketlerine web sitesi yapmak ve gerekli bilgileri yayınlama zorunluluğu getirildi. Uymayan şirket sahiplerine ise altı aya kadar hapis cezası ile üçyüz güne kadar adli para cezası verileceği hükmedildi. Kısacası İnternet Sitesi Olmayan Şirketlere Hapis Cezası var!

Buna göre eğer yoksa internet sitenizi oluşturmanız gerektiğini, yasanın belirttiği belgeleri bu sitede ve/veya Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitesine Dair Yönetmelik gereğince Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler kapsamında MTHS hizmeti alarak gerekli bilgileri yayınlamanız gerekmektedir.

Sizin için Yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında ilgili kanun ve ceza maddelerini bir araya getirdik. Hapis ve Para Cezası ile karşı karşıya kalmamak için internet sitenizi ve MTHS hizmetinizi almayı unutmayın.

TÜRK TİCARET KANUNU
Kanun No: 6102
Kabul Tarihi: 13/1/2011
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/02/20110214-1-1.htm

İKİNCİ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER

Elektronik işlemler ve bilgi toplumu hizmetleri

İnternet sitesi

MADDE 1524

Her sermaye şirketi, bir internet sitesi açmak, şirketin internet sitesi zaten mevcutsa bu sitenin belli bir bölümünü aşağıdaki hususların yayımlanmasına özgülemek zorundadır.

Yayımlanacak içeriklerin başlıcaları şunlardır:

 • Şirketçe kanunen yapılması gereken ilanlar.
 • Pay sahipleri ile ortakların menfaatlerini koruyabilmeleri ve haklarını bilinçli kullanabilmeleri için görmelerinin ve bilmelerinin yararlı olduğu belgeler, bilgiler, açıklamalar.
 • Yönetim ve müdürler kurulu tarafından alınan; rüçhan, değiştime, alım, önerilme, değişim oranı, ayrılma karşılığı gibi haklara ilişkin kararlar; bunlarla ilgili bedellerin nasıl belirlendiğini gösteren hesapların dökümü.
 • Değerleme raporları, kurucular beyanı, payların halka arz edilmesine dair taahhütler, bunlara ait teminatlar ve garantiler; iflasın ertelenmesine veya benzeri konulara ilişkin karar metinleri; şirketin kendi paylarını iktisap etmesi hakkındaki genel kurul ve yönetim kurulu kararları, bu işlemlerle ilgili açıklamalar, bilgiler, belgeler.
 • Ticaret şirketlerinin birleşmesi, bölünmesi, tür değiştirmesi hâlinde, ortakların ve menfaat sahiplerinin incelemesine sunulan bilgiler, tablolar, belgeler; sermaye arttırımı, azaltılması dâhil, esas sözleşme değişikliklerine ait belgeler, kararlar; imtiyazlı pay sahipleri genel kurulu kararları, menkul kıymet çıkarılması gibi işlemler dolayısıyla hazırlanan raporlar.
 • Genel kurullara ait olanlar dâhil her türlü çağrılara ait belgeler, raporlar, yönetim kurulu açıklamaları.
 • Şeffaflık ilkesi ve bilgi toplumu açısından açıklanması zorunlu bilgiler.
 • Bilgi alma kapsamında sorulan sorular, bunlara verilen cevaplar, diğer kanunlarda pay sahiplerinin veya ortakların aydınlatılması için öngörülen hususlar.
 • Finansal tablolar, kanunen açıklanması gerekli ara tablolar, özel amaçlarla çıkarılan bilançolar ve diğer finansal tablolar, pay ve menfaat sahipleri bakımından bilinmesi gerekli finansal raporlamalar, bunların dipnotları ve ekleri.
 • Yönetim kurulunun yıllık raporu, kurumsal yönetim ilkelerine ne ölçüde uyulduğuna ilişkin yıllık değerlendirme açıklaması; yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle yöneticilere ödenen her türlü paralar, temsil ve seyahat giderleri, tazminatlar, sigortalar ve benzeri ödemeler.
 • Denetçi, özel denetçi, işlem denetçisi raporları.
 • Yetkili kurul ve bakanlıkların konulmasını istedikleri, pay sahiplerini ve sermaye piyasasını ilgilendiren konulara ilişkin bilgiler.

Birinci fıkrada öngörülen yükümlülüklere uyulmaması, ilgili kararların iptal edilmesinin sebebini oluşturur; Kanuna aykırılığın tüm sonuçlarının doğmasına yol açar ve kusuru bulunan yöneticiler ile yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna neden olur. Ceza hükümleri saklıdır.

İnternet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmış bölümü herkesin erişimine açıktır. Erişim hakkının kullanılması, ilgili olmak veya menfaati bulunmak gibi kayıtlarla sınırlandırılamayacağı gibi herhangi bir şarta da bağlanamaz. Bu ilkenin ihlali hâlinde herkes engelin kaldırılması davasını açabilir.

İnternet sitesinin bu maddenin amaçlarına özgülenmiş kısmında yayımlanan içeriğin başına tarih ve parantez içinde “yönlendirilmiş mesaj” ibaresi konulur. Bu ibareli mesaj ancak Kanuna ve ikinci fıkrada anılan yönetmeliğe uyulmak suretiyle değiştirilebilir. Özgülenen kısımda yer alan bir mesajın yönlendirildiği karinedir. Sitenin, bir numara altında tescili ve ilgili diğer husular Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından bir yönetmelikle düzenlenir.

Bu Kanun ve ilgili diğer kanunlarda veya idari düzenlemelerde daha uzun bir süre öngörülmedikçe, şirketin internet sitesine konulan bir içerik, üzerinde bulunan tarihten itibaren en az altı ay süreyle internet sitesinde kalır; aksi hâlde konulmamış sayılır. Finansal tablolar için bu süre beş yıldır.

Yönlendirilmiş mesajların basılı şekilleri 82 nci madde uyarınca saklanır. İnternet sitesinde yer alacak bilgiler metin hâline getirilip şirket yönetimi tarafından tarih ve saati gösterilerek noterlikçe onaylı bir deftere sıra numarası altında yazılır veya yapıştırılır. Daha sonra sitede yayımlanan bilgilerde bir değişiklik yapılırsa, değişikliğe ilişkin olarak yukarıdaki işlem tekrarlanır.

ONİKİNCİ BÖLÜM

Cezai Sorumluluk

Suçlar ve cezalar

MADDE 562

Bu Kanunun 1524 üncü maddesinde öngörülen internet sitesini bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde oluşturmayan veya internet sitesi mevcut ise aynı süre içinde internet sitesinin bir bölümünü bilgi toplumu hizmetlerine özgülemeyen anonim şirket yönetim kurulu üyeleri, limited şirket müdürleri ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkette yönetici olan komandite ortaklar altı aya kadar hapis ve yüz günden üçyüz güne kadar adli para cezasıyla ve aynı madde uyarınca internet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koymayan bu bentte sayılan failler üç aya kadar hapis ve yüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılırlar.

MTHS Teknik Rapor Kriterleri Rehberi

İnternet Sitesi Yükümlülüğüne Tabi Şirketlerin Açacakları Web Siteleri ve MTHS‘lerin alacakları Teknik Rapor‘da Yer alması gereken kriterler Tübitak tarafından yayınlandı. REHB-001-003 Döküman kodu ile 08.10.2013 tarihinde yayınlanan rehber’e uygun şekilde MTHS‘lerin sistemlerinin hazırlanması gerekmektedir.

MTHS‘ler bu teknik kriterlere göre Teknik Rapor alacaklar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 31 Mayıs 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik”’de belirtilen şekilde başvurularını yapacaklar.

Bu Teknik Rapor olmadan MTHS hizmeti vermek mümkün olmayacaktır.

MTHS Teknik Rapor Kriterleri Rehberi

İNTERNET SİTESİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNE TABİ ŞİRKETLERİN VEYA MTHS’LERİN ALACAKLARI TEKNİK RAPORDA YER ALMASI GEREKEN TEKNİK KRİTERLER REHBERİ

AMAÇ

Bu rehber, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 31 Mayıs 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik” te tanımı yapılan Şirket ve MTHS’lerin görevleri çerçevesinde uygulamakla yükümlü olduğu teknik kriterleri tanımlamak amacıyla yazılmıştır.

KAPSAM

Bu rehber, Şirket veya MTHS’lerin halka açık bildirimlerin yayınlandığı internet sitesi hizmetini verirken içeriğin gösterilmesi, izleme kayıtlarının tutulması, yedekleme ve felaket kurtarma planlarının uygulanması, bildirimlerin güvenli elektronik imza ile imzalanması, imzalı bildirimlerin e- imzalarının doğrulanması, oluşturulacak e-imzaların profilleri ve internet sitesinden yayınlanan elektronik imzalı bildirimlerin e-imza arşivlemelerinin yapılması için belirlenen teknik kriterleri kapsamaktadır.

REFERANSLAR

 1. ETSI TS 101 733: Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); CMS Advanced Electronic Signatures (CAdES)
 2. ETSI TS 101 903: Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); XML Advanced Electronic Signatures (XAdES)
 3. ETSI TS 102 778: Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PDF Advanced Electronic Signature Profiles (PAdES)
 4. CWA 14170: Security Requirements for Signature Creation Applications (İmza Oluşturma Uygulamaları için Güvenlik Gereksinimleri)
 5. CWA 14171: Procedures for Electronic Signature Verification (Elektronik İmza Doğrulama için Prosedürler)

KISALTMALAR VE TANIMLAR

CWA

CEN (Comité Européen De Normalisation) Workshop Agreement-CEN Çalıştay Kararları

ESHS

Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı

ETSI

European Telecommunications Standards Institute-Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü

İnternet Sitesi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 31 Mayıs 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik” de tanımı yapılan İnternet Sitesi

Kamu SM

Kamu Sertifikasyon Merkezi

MTHS

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 31 Mayıs 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik” de tanımı yapılan Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcı

NES

Nitelikli Elektronik Sertifika

P4 İmza Profili

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 2/7/2012 tarihli ve 2012/DK-15/299 sayılı Kurul Kararı ile yayınlanan Elektronik İmza Kullanım Profilleri Rehberinde yer alan “Uzun Dönemli ve ÇİSDuP Kontrollü Güvenli Elektronik İmza Politikaları (Profil P4)”

Şirket

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 31 Mayıs 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik” de tanımı yapılan Şirket

XAdES

XML Advanced Electronic Signature – XML Gelişmiş Elektronik İmza

XML

Extensible Markup Language – Genişletilebilir İşaretleme Dili

Zaman Damgası

E-imza mevzuatında tanımlanan Zaman Damgası

İZLEME KAYITLARININ TUTULMASI

Hem MTHS’ler hem de Şirket’ler en az aşağıdaki olaylar için izleme kaydı oluşturmalıdır:

 1. Dosya yükleme işlemi, dosya ismi, dosya kategorisi, yükleme işlemini gerçekleştiren kullanıcı adı, IP adresi (sadece yükleme internete açık IP adresinden yapıldı ise) ve yükleme zamanı
 2. Her imzalama işlemi sonrasında, dosya kategorisi ve imzalama zamanı, imzalayan sertifikanın “DN” alanı
 3. Herhangi bir İmza sertifikasının değişmesi durumunda, sertifikanın değiştiğine dair kayıt, yeni sertifikanın “DN” alanı, sertifika güncelleme işlemini yapan kullanıcı adı, yükleyen kullanıcıya ait IP adresi (sadece yükleme internete açık IP üzerinden yapıldı ise) ve sertifika güncelleme zamanı.

İzleme kayıtlarının tarih aralığı, varsa kullanıcı adı ve IP (internete açık IP adresleri için) sorgulanmasını sağlayacak bir ekran ile gerektiğinde ilgili kayıtların sorgulanması mümkün olmalıdır.

Arşivleme amacıyla tutulan izleme kayıtlarında TC kimlik numarası saklanmamalıdır.

MTHS tarafından içerik sağlanıyor ise içerik sahibi şirketin kendine özgü bir hesap üzerinden izleme kayıtlarının IP, kullanıcı adı, tarih kriterlerine göre sorgulanabilmesi MTHS tarafından sağlanmalıdır. İzleme kayıtları arşiv kayıtları ile beraber 5 yıl boyunca imzalı ve zaman damgalı olarak saklanmalıdır.

SSL KULLANIMI

Bilgi toplumu hizmetleri için öngörülen içeriğin şirket internet sitesinin özgülenmiş alanında gösterilmesi sırasında SSL kullanımı zorunlu değildir.

Diğer taraftan MTHS’lerin şirketlere sunacağı hizmetlere (içerik yükleme, yapılan işlemlerin raporlanması, doküman imzalama v.s.) SSL üzerinden erişilmesi zorunludur.

SSL kullanılması durumunda yaygın internet tarayıcıları tarafından tanınmayan ve son kullanıcıya sahte sertifika mesajı uyarısı gösterilmesine neden olan sertifikalar kullanılmamalıdır.

YEDEKLEME VE FELAKETTEN KURTARMA PLANLARI

Şirketlerin ve MTHS’lerin Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yedekleme ve felaketten kurtarma planları ve prosedürleri bulunmalıdır. Kontroller sırasında ilgili prosedürler ibraz edilmelidir. Ayrıca Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca 5 yıl boyunca yüklenen dosyaların yedekleri alınmalıdır.

MTHS‘ler ya da şirketler en azından aşağıda listelenmiş kontrolleri yerine getirmelidir:

 • ISO IEC 27001:2005 Bölüm A.10.5 doğrultusunda ISO IEC 27002 Bölüm 10.5 altında listelenmiş olan kontroller
 • ISO IEC 27001:2005 Bölüm A.10.10 doğrultusunda ISO IEC 27001 Bölüm 10.10.3 altında listelenmiş olan kontroller

MTHS üzerinden yüklenen ve arşivlenen dosyalar için ilgili MTHS tarafından hizmet alan şirkete geçmişe dönük arşive erişim sağlayacak şekilde arayüz sunulmalıdır. Sunulan arayüzde en azından tarih bazlı sorgulama mümkün olmalıdır.

ELEKTRONİK İMZA PROFİLİ

Şirketler/MTHS’ler tarafından oluşturulacak elektronik imzaların profilleri ile ilgili uyulması gereken teknik kriterler aşağıda verilmiştir:

 1. İmzalama formatı P4 İmza Profiline uygun olacaktır.
 2. Oluşturulan imzalarda XAdES imza tipi kullanılıyorsa “Enveloped” imza yapısı kullanılmayacaktır.
 3. Oluşturulan imza doğrudan içeriğin imzalanması anlamına gelen paralel imza yapısında olacaktır.

GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA OLUŞTURMA YAZILIMI

Uyulması gereken teknik kriterler aşağıda verilmiştir:

 1. İnternet üzerinden halka açık bilgileri yayınlayan Şirket/MTHS’nin kendi sisteminde güvenli e- imza oluşturma yazılımının olması zorunludur. Güvenli elektronik imza oluşturma yazılımı E- imza mevzuatında yer alan CWA 14170’deki kriterleri sağlayacaktır.
 2. Şirket ve MTHS tarafından oluşturulan tüm imzalarda 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki NES’ler kullanılacaktır.
 3. Şirket yetkilisinin veya onun yetkilendirdiği kişinin imzasının doğrulanamadığı belgeler internet sitesi üzerinden yayınlanmayacaktır.
 4. MTHS, web üzerinden belge imzalanmasına imkan veren güvenli elektronik imza oluşturma yazılım hizmetini müşterisi olan şirketlere sunmak zorundadır.
 5. MTHS üzerinden yayınlanacak içeriklerin güvenli elektronik imzalama işlemi, MTHS imza oluşturma yazılımı üzerinden gerçekleştirilecektir. MTHS’nin sunacağı güvenli elektronik imza oluşturma yazılımı, Şirketin yüklediği içeriğin, Şirket yetkilisi veya onun yetkilendirdiği kişiye ait sertifika ile imzalanması işlemini gerçekleştirecektir.
 6. MTHS verdiği hizmette, Şirket tarafından yetkilendirilmiş kişilerin bilgilerini kendi sisteminde tuttuğu kayıtlardan kontrol ederek imzalama işlemine izin verecektir. İmzalama işleminde yetki kontrolleri MTHS imza oluşturma uygulaması tarafından yapılacaktır.
 7. Yazılım, imza oluşturmadan önce sertifika geçerlilik kontrollerini yapacaktır. Geçersiz sertifikayla imza oluşturulmasına izin verilmeyecek, sertifika doğrulamada hata oluşması durumunda ilgili hata kullanıcıya gösterilerek kullanıcı bilgilendirilecektir.
 8. İmza oluştururken hata olması durumunda doğru ve açıklayıcı hata mesajı kullanıcıya gösterilecektir.
 9. Şirket/MTHS e-imzalı bildirim dosyasının internet üzerinden kullanıcının bilgisayarına indirilip kaydedilmesine imkan verecektir.

GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA DOĞRULAMA YAZILIMI

Uyulması gereken teknik kriterler aşağıda verilmiştir:

 1. İnternet üzerinden halka açık bilgileri yayınlayan Şirket/MTHS, yayınladığı e-imzalı belgelerin imzasının doğrulanmasına imkan veren güvenli elektronik imza doğrulama yazılımı hizmetini vermeye zorunludur. Güvenli elektronik imza doğrulama yazılımı e-imza mevzuatında yer alan CWA 14171’deki kriterleri sağlayacaktır.
 2. Özgülenmiş alanda sunulan e-imzalı dokümanın doğrulanmasına, dokümanın imzasız hali ile ayrık imzasının veya bütünleşik imzalı halinin kullanıcının bilgisayarına indirilip kaydedilmesine imkan verilecektir.
 3. İmza doğrulama uygulaması; e-imzalı dokümanın seçilmesine, içeriğinin gösterilmesine, imzasının doğrulanmasına, imza doğrulama sonucunun ekrandan anlaşılır bir dilde gösterilmesine, imzalayan kişinin adı/soyadı, kurumu, varsa unvanı, sertifikayı veren ESHS bilgileri ve zaman damgası üzerindeki imza zamanı bilgisinin ekrandan gösterilmesine imkan verecektir.

ELEKTRONİK İMZALI BELGELERİN ARŞİVLENMESİ

Elektronik imzalı belgelerin arşivlenmesi ile ilgili uyulması gereken teknik kriterler aşağıda verilmiştir:

 1. E-imzalı olarak halka duyurulan bilgilerin, ilgili mevzuat gereği saklanmak zorunda olduğu süre kadar e-imzaların güvenliğinin sağlanması için e-imza arşivlemelerinin yapılması zorunludur. Bu amaçla Şirket/MTHS’nin e-imza arşivleme yapan yazılımları mevcut olmalıdır.
 2. E-imzalı belgeler arşivlenirken ETSI TS 101 733, ETSI TS 101 903 veya ETSI TS 102 778’de tanımlanan arşiv elektronik imza formatına uygun olarak e-imzaların arşivlenmesi sağlanacaktır.

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler

MTHS Hizmeti almak zorunda olan Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin kriterleri belirlendi. Bu Kriterlere ait yayınlanmış Kanun, Yönetmelik ve bunlara ait revizyonlar Resmi Gazete’de yayınladı. Konuyla ilgili dökümanları bu sayfada sizin için bir araya getirdik.

Güncel Metin

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Eski Metinler

Bagimsiz-Denetime-Tabi-Olacak-Sirketlerin-Belirlenmesine-Dair-Usul-ve-Esaslar_12032013

Bagimsiz-Denetime-Tabi-Olacak-Sirketlerin-Belirlenmesine-Dair-Usul-ve-Esaslar_13012011

Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitesine Dair Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1

 1. Bu Yönetmeliğin amacı, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1524 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca internet sitesi açılmasına ve bu sitenin belirli bir bölümünün şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülenmesine ve bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2

 1. Bu Yönetmelik, 6102 sayılı Kanunun 397 nci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen denetime tabi sermaye şirketleri tarafından açılacak internet sitelerinde ilan edilecek ve erişime açık tutulacak asgari içeriğe, denetime tabi sermaye şirketleri ile Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcıların yapacakları işlemlere ve bu işlemlerden kaynaklanan yükümlülüklere ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 3

 1. Bu Yönetmelik, 6102 sayılı Kanunun 210 ve 1524 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4

 1. Bu Yönetmelikte geçen;
  • Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
  • Bilgi toplumu hizmeti: Fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, bedelli veya bedelsiz olarak elektronik ortamda yerine getirilen çevrim içi hizmetleri,
  • ÇİSDuP (Online Certificate Status Protocol-OCSP) : Çevrimiçi Sertifika Durum Protokolü Sunucusunu,
  • Güvenli elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 4 üncü maddesinde tanımlanan elektronik imzayı,
  • ISO/IEC (International Organisation for Standardisation/International Electrotechnical Commitee): Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı/Uluslararası Elektroteknik Komitesini,
  • İnternet sitesi: Kanunun 1524 üncü maddesinde belirtilen asgari içeriğe sahip elektronik platformu,
  • Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
  • Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK): 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 81 inci maddesi uyarınca kurulmuş olan Merkezi Kayıt Kuruluşunu,
  • Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS): Ticaret sicili işlemlerinin elektronik ortamda yürütüldüğü, ticaret sicili kayıtları ile tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli olarak depolandığı ve elektronik ortamda sunulduğu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde oluşturulan ve işletilen merkezi ortak veri tabanını da içeren bilgi sistemini,
  • Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcı (MTHS): Kanunun 1524 üncü maddesi ve bu Yönetmelik uyarınca şirketlerin kendi internet sitelerinin özgülenmiş kısmında erişime açılması gereken içeriği güvenli ortamda tutma, şirketin erişimine hazır bulundurma ve arşivleme dahil olmak üzere Bakanlıkça belirlenmiş diğer faaliyetleri yürüten özel hukuk tüzel kişisini,
  • MERSİS numarası: MERSİS tarafından verilen ve özel algoritma ile üretilmiş tekil numarayı,
  • Sicil gazetesi: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini,
  • SİL: Sertifika İptal Listesini,
  • Şirket: Kanunun 397 nci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunca belirlenen denetime tabi sermaye şirketlerini,
  • Şirket sözleşmesi: Anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde esas sözleşmeyi, limitedşirketlerde ise şirket sözleşmesini,
  • Yönlendirilmiş mesaj: İnternet sitesinin Kanunun 1524 üncü maddesinin amaçlarına özgülenmiş kısmında yayımlanan ve ilgili tüm taraflara yönlendirildiği karine olarak kabul edilen her türlü içeriği,
  • Zaman damgası: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde tanımlanan kaydı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İnternet Sitesi Açma ve Destek Hizmeti Alma

İnternet sitesi açma ve tescil zorunluluğu ile destek hizmeti temini

MADDE 5 – (1)

 1. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kurulan şirketlerin kuruluşlarının ticaret siciline tescil edildiği tarihten itibaren üç ay içinde internet sitesi açmaları ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülemeleri gerekir.
 2. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kapsama dahil olan sermaye şirketlerinin, kapsama girdikleri tarihten itibaren üç ay içinde internet sitesi açmaları ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülemeleri gerekir.
 3. Şirketler, internet sitesine ilişkin yükümlülüklerini doğrudan kendileri yerine getirebilecekleri gibi Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcısı’lardan destek hizmeti almak suretiyle de yerine getirebilirler.
 4. Kanun uyarınca oluşturulan internet sitesi, şirketlerin MERSİS numarası altında tescil edilir.

İnternet sitesinde yayımlanan içerik

MADDE 6

 1. İnternet sitesinin açılması ile birlikte aşağıdaki içerikler internet sitesinde sürekli olarak yayımlanır.
  • Şirketin MERSİS numarası, ticaret unvanı, merkezi, taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı ile anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, limited şirketlerde müdürlerin, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin ad ve soyadları.
  • Bir tüzel kişinin; anonim şirketlerde yönetim kuruluna üye olarak limited şirketlerde müdür olarak seçilmesi durumunda; tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına tüzel kişi tarafından  belirlenen gerçek  kişinin de tescil ve ilan olunduğuna ilişkin açıklama, seçilen tüzel kişinin MERSİS numarası, ticaret unvanı, merkezi ve tüzel kişi ile birlikte tescil edilen gerçek kişinin adı ve soyadı.
  • Seçilen denetçinin adı ve soyadı/unvanı, yerleşim yeri/merkezi, varsa tescil edilmiş şubesi.
 2. Birinci fıkra uyarınca yayımlanan içeriklerde değişiklik olması halinde bu içeriklerin yeni hali, değişikliğin meydana geldiği tarihte internet sitesinde yayımlanır.
 3. Şirketçe internet sitesinde en az altı aylık süre için yayımlanması gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.
  • Kanunun 149 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre, birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, son üç yılın finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporları, gereğinde ara bilançoları ortakların incelemesine sunulmak üzere genel kurul kararından önceki otuz gün içinde internet sitesine konur.
  • Bu fıkranın (a) bendinde sayılan belgelerde inceleme yapma hakkının belirtildiği, bu belgelerin nereye tevdi edildiklerine ve nerelerde incelemeye hazır tutulduklarına ilişkin ilan, belgelerin tevdi tarihinden itibaren en az üç iş günü öncesinde internet sitesine konur.
  • Birleşmeye katılan şirketlerin, alacaklılarına, alacaklarının teminat altına alınması için talepte bulunabileceklerine dair sicil gazetesinde yedişer gün arayla üç defa yapılan ilan,  birinci ilanın sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
  • Bölünmeye katılan şirketlerden her biri tarafından, Kanunun 171 inci maddesi uyarınca bölünme sözleşmesi veya planı, bölünme raporu, son üç yılın finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporları ve varsa ara bilançoları üzerinde inceleme yapma hakkına işaret eden ve bu belgelerin nereye tevdi edildiklerine ve nerelerde incelemeye hazır tutulduklarına dair ilan, bölünme kararının alındığı tarihten iki ay önce internet sitesine konur.
  • Bölünmeye katılan şirketler tarafından alacaklıların alacaklarını bildirmeye ve teminat verilmesi için talepte bulunmaya çağrılmasına ilişkin sicil gazetesinde yedişer gün arayla üç defa yapılan ilan, birinci ilanın sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
  • Şirkete fesih davası açılmış ise davanın açıldığı hususu, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
  • Şirkete açılan fesih davasına ilişkin kesinleşmiş olan mahkeme kararı, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
  • Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilan en geç sicil gazetesinde yayımlandığı tarihte internet sitesine konur.
  • Anonim şirket genel kurulunda, finansal tabloların ve buna bağlı konuların müzakeresinin bir ay sonraya ertelenmesi halinde, bu duruma ilişkin pay sahiplerine yapılan ilan, erteleme kararı tarihinden itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
  • Şirketin genel kurul toplantı tutanağı ile imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun toplantı tutanağı genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
  • Kanunun 428 inci maddesi uyarınca organın temsilcisi, bağımsız temsilcisi ve kurumsal temsilciliğe ilişkin ilanlar, ilanın yayımlandığı gün internet sitesine konur.
  • Genel kurul kararına karşı iptal veya butlan davasının açıldığı hususu ve duruşma günü, şirket sözleşmesine uygun olarak yapılan ilan tarihinden itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
  • Genel kurul kararının iptaline veya butlanına ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı, tescil tarihinden itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
  • Şirket sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararı, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
  • Kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kurulunun sermayenin artırılmasına ilişkin kararı, çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşme maddesinin yeni şekli, yeni payların itibarî değerleri, cinsleri, sayıları, imtiyazlı olup olmadıkları, imtiyazlı paylara ve rüçhan haklarına ilişkin sınırlamalar ve kullanılma şartları ile bunların süresi, prime dair kayıtlar ve bunun uygulanması hakkındaki kurallar şirket sözleşmesine uygun olarak yapılan ilan tarihinden itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
  • Yeni pay alma hakkının kullanılabilmesinin esaslarının belirlenmesine ilişkin yönetim kurulunun kararı, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
  • Esas sermayenin azaltılması durumunda, sermaye azaltılmasına gidilmesinin sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağına ilişkin ayrıntılı açıklamalar, bu açıklamaların da yer aldığı genel kurul toplantısına ilişkin çağrı ilanının sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
  • Genel kurulun esas sermayenin azaltılmasına ilişkin kararı üzerine alacaklılara sicil gazetesinde yedişer gün arayla üç defa yapılan ilan, birinci ilanın yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
  • Mütemerrit pay sahibine temerrüde konu olan pay tutarını bir ay içinde ödemesi, aksi halde, ilgili paylara ilişkin haklarından yoksun bırakılacağı ve sözleşme cezasının isteneceğine ilişkin yapılan davet ve ihtar mesajı, bu davet ve ihtarın sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur. Nama yazılı pay senedi sahiplerine, davet ve ihtarın ilan yerine iadeli taahhütlü mektupla yapılması halinde, bu davet ve ihtar iadeli taahhütlü mektubun gönderildiği tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
  • Yönetim kurulunun hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin kararı, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
  • Alacaklı oldukları, şirket defterlerinden veya diğer belgelerden anlaşılamayan ya da yerleşim yerleri bilinmeyen diğer alacaklılara yönelik şirketin sona ermiş bulunduğu konusunda bilgilendirilmelerine ve alacaklarını tasfiye memurlarına bildirmeye çağrılmalarına ilişkin sicil gazetesinde birer hafta arayla üç defa yapılan ilan, birinci ilanın yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
  • Şirketler topluluğuna dahil bir teşebbüs tarafından payların, Kanunun 198 inci maddesinde belirtilen oranlarda kazanılması veya elden çıkarılmasına ilişkin açıklama, gerçekleşme tarihinden itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
  • Kanunun 966 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca malik ve diğer hak sahiplerinin kimler olduğunun veya yerleşim yerlerinin belli olmadığı hallerde, geminin gemi sicilinden silinmesine ve belirlenen süreye ilişkin olarak sicil gazetesinde yapılan ilan, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesinde de ilan edilir.
  • Şirketler topluluğuna dahil olan teşebbüsün ve sermaye şirketinin yönetim kurulu üyeleriyle yöneticilerinin, kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları ve bunların, sermayelerinin en az yüzde yirmisine sahip bulundukları ticaret şirketlerinin o sermaye şirketindeki payları ile ilgili olarak yapacakları açıklama, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
  • Şirketler arasında yapılan hakimiyet sözleşmesi sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
  • Şirketteki pay sahibi/ortak sayısının bire düşmesi ya da şirketin tek pay sahipli/ortaklı olarak kurulması halinde, şirketin tek pay sahipli/ortaklı olduğu hususu ve tek pay sahibi/ortağın adı, soyadı, yerleşim yeri ve vatandaşlığına dair bilgiler sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
  • Şirket sözleşmesi ve değişiklikler kuruluşun ya da değişikliğin sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
  • Şirketin tescilinden itibaren iki yıl içinde bir işletme veya aynın, sermayenin onda birini aşan bir bedel karşılığında devralınmasına veya kiralanmasına ilişkin sözleşme sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
  • Yönetim kurulunun veya müdürler kurulunun temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararı, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
  • Anonim şirketlerde genel kurulun çalışma usul ve esaslarını içeren iç yönerge ilan tarihini izleyen beş gün içinde internet sitesine konur.
  • Yönetim kurulunun rüçhan hakkının sınırlandırılmasının veya kaldırılmasının gerekçelerini, yeni payların primli ve primsiz çıkarılmasının sebeplerini, primin nasıl hesaplandığını gösteren raporu sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
  • Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir yönetim/müdürler kurulunca hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylanmış sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
  • Yönetim/müdürler kurulunun pay bedellerinin ödenmesine ilişkin çağrı ilanı yapıldığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
  • Yönetim kurulunun mütemerrit pay sahibinin senedini iptal etmesine ilişkin kararı sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
  • Yönetim kurulu veya müdürler kurulu ile genel kurul toplantılarının elektronik ortamda yapılması veya bu toplantılara elektronik ortamda katılım sağlanması hallerinde, elektronik ortam araçlarının etkin katılmaya elverişliliğinin ispatlandığı teknik rapor, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
 4. İnternet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine özgülenmiş kısmında yayımlanan içeriğin başına tarih ve parantez içinde “yönlendirilmiş mesaj” ibaresi konulur. Yönlendirilmiş mesaj zaman damgası ile oluşturulur ve aynı yöntemle değiştirilir.
 5. Kanun ve diğer kanunlar uyarınca yapılması gereken ilanlar, ilgili mevzuatta öngörüldüğü şekilde internet sitesinde yayımlanır.

Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcısı

MADDE 7 – (1) 

 1. MTHS’lerin faaliyetleri bu konuda Bakanlıkça verilmiş faaliyet iznine bağlıdır.
 2. Payları, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca MKK tarafından kayden izlenen şirketler için MTHS faaliyeti MKK tarafından yerine getirilir.
 3. MTHS sıfatıyla şirketler adına erişime açık bulundurulan bilgi ve belgeler 12 nci maddeye uygun olarak elektronik ortamda arşivlenir.

MTHS’nin yükümlülükleri

MADDE 8

 1. MTHS;
 • 11 inci maddede öngörülen teknik hususlar ve güvenlik kriterlerine uymakla,
 • Güvenli elektronik imzayı destekleyecek alt yapıyı sağlamakla,
 • Şirketlerin taleplerine göre internet sitesini barındırma veya veri tabanını muhafaza etme fonksiyonlarını yerine getirmekle,
 • Yürütmekte olduğu faaliyete engel bir durum çıkması halinde bunu yedi gün içinde Bakanlığa bildirmekle,
 • Bakanlıkça talep edilmesi halinde, MERSİS ve diğer ilgili veri tabanları ile entegrasyonunugerçekleştirmekle,

yükümlüdür.

Rapor

MADDE 9

 1. Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcısı, Bakanlığa her yıl Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ilişkin verdiği hizmetlere ve hizmet verdiği şirketlerin bilgilerine dair bir rapor verir.
 2. Bakanlık tarafından münhasıran MTHS faaliyetine ilişkin istenecek diğer bilgi ve belgelerin de verilmesi gerekir.

Şirketlerin yükümlülükleri

MADDE 10

 1. Şirketler, Kanunun 1524 üncü maddesi ve bu Yönetmelik hükümleri uyarınca internet sitesinin özgülenmiş kısmında bulunması öngörülen içeriği Bakanlık tarafından bir format belirlenmiş ise o formatta, belirlenmemişse elektronik ortamda MTHS’ye bildirir.
 2. Şirketler tarafından internet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmış bölümünün şirkete ait internet sitesi üzerinden veya Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcısı’lar üzerinden arama motorları tarafından kolay bulunabilmesi için, ana sayfada “bilgi toplumu hizmetleri şirket unvanı” şeklinde bir ibareye yer verilir.
 3. Sahip oldukları internet sitesi üzerinde bu bilgileri sağlayan şirketler, internet sitesinde yer alan içeriğin sitede yayımlanması, değiştirilmesi ve yenilenmesi gibi işlemlerde güvenli elektronik imza ve zaman damgası kullanırlar.
 4. Sahip oldukları internet sitesi üzerinde bu bilgileri sağlayan şirketler, ilgili bilgilere erişim için internet sitesi içinde “http://firmaalanadi/bilgitoplumuhizmetleri” adresinden yönlenmeyi sağlarlar. Şirketin farklı markalar ve pazarlama amaçları ile birden fazla alan adı sahibi olması durumunda her bir alan adı için bu ilke uygulanır.
 5. Şirketler, sahip oldukları internet sitelerinde erişime açık bulundurdukları bilgi ve belgeleri 12 nci maddeye uygun olarak elektronik ortamda arşivlerler.
 6. Şirketlerin sahip oldukları internet siteleri, 11 inci maddede öngörülen teknik hususlar ve güvenlik kriterlerine uygun olarak işletilir.

Teknik hususlar ve güvenlik kriterleri

MADDE 11

 1. Şirketlerin ve MTHS’lerin, bu Yönetmelik uyarınca yürütmekle yükümlü oldukları faaliyetler nedeniyle asgari yedekleme ve felaketten kurtarma planlarına, yetkisiz erişimlere ve saldırılara karşı gerekli ağ ve sistem güvenliğine sahip olmaları gerekir.
 2. Şirketler ve MTHS’ler, Kanunun ve bu Yönetmeliğin internet sitesinde bulunmasını öngördüğü asgari içeriğin üçüncü kişilere karşı erişilebilirliğini, bütünlüğünü, güvenliğini, değiştirilmezliğini ve inkar edilmezliğini sağlarlar.
 3. Şirketler ve MTHS’ler, verdikleri hizmetlere ilişkin sunucuları barındıran veri merkezlerini ve sistemlerini Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde kurup işletebilecekleri gibi bulut bilişim teknolojisi de dahil olmak üzere güncel teknolojileri kullanarak yurt dışında da kurup işletebilirler veya hizmet satın alabilirler.
 4. Şirketler ve MTHS’ler, işleyiş ve güvenlik kriterlerine ilişkin olarak;
  • ISO/IEC 27001 standardına uyarlar.
  • Engelli bireylerin erişilebilirliği sağlamak için ise ISO/IEC 40500:2012 (W3C Web Content AccessibilityGuidelines (WCAG) 2.0) standardına uyduklarını taahhüt ederler.
 5. Elektronik imzalı belgelerin uzun ömürlü olabilmesi için güvenli elektronik imzaların, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 2/7/2012 tarihli ve 2012/DK-15/299 sayılı Kurul Kararı ile yayımlanan Elektronik İmza Kullanım Profilleri Rehberinde yer alan Arşiv Elektronik İmza Uzun Dönemli ve SİL Kontrollü Güvenli Elektronik İmza Politikaları (Profil P3)’na veya Uzun Dönemli ve ÇİSDuP Kontrollü Güvenli Elektronik İmza Politikaları (Profil P4)’na uygun olarak üretilmesi ve bu imzaların saklanması gereken süre içinde belirli zaman aralıklarında arşiv formatında güncellenmesi gereklidir.

Elektronik arşivleme

MADDE 12

 1. İnternet sitesinde yayımlanan içerik, ilgili mevzuatta daha uzun bir süre öngörülmedikçe internet sitesindeki yayımının son bulduğu tarihten itibaren beş yıl süre ile elektronik olarak arşivlenir.
 2. İçeriğin MERSİS ve/veya diğer veri tabanlarına bir MTHS aracılığıyla aktarılması Bakanlık tarafından zorunlu kılınmışsa bu içerik Bakanlık tarafından belirlenen format ve standartlara uygun olarak ilgili veri tabanına aktarılabilir.
 3. İnternet sitesinde yer alacak içeriğin arşivlenmesinde güvenli elektronik imza ve zaman damgası kullanılır.

Ücretlerin tespiti

MADDE 13

 1. Bakanlık gerekli gördüğü hallerde, MTHS’ler tarafından şirketlere verilen hizmetler karşılığında talep edilecek ücretleri veya bunların üst sınırlarını belirlemeye yetkilidir.

Teknik rapor

MADDE 14

 1. Şirketler ve MTHS’ler internet sitelerinin özgülenmiş kısımlarının bu Yönetmelik ve Kanunun 1524 üncü madde hükümlerine uygunluğunu, ikinci fıkrada belirtilen kurumlara tespit ettirmek ve söz konusu kurumlar tarafından düzenlenen teknik raporu Bakanlığa vermekle yükümlüdür. MTHS hizmeti verecek sermaye şirketleri ayrıca kendi bilgilerini özgüledikleri internet sitelerinin uygunluğunu da bu raporda tespit ettirir.
 2. Teknik rapor, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu veya bu alanda denetim yapmaya yetkilendirilmiş bağımsız denetim şirketlerinden alınabilir. Bu rapor, iki yılda bir yenilenir ve birinci fıkrada öngörülen işlemler tekrarlanır.
 3. Teknik raporda, şirketlerin ve MTHS’lerin 8, 10 ve 11 inci maddelerde belirtilen hususlara uygunluğu tespit edilir.

Bakanlık izni

MADDE 15

 1. Özel hukuk tüzel kişileri, MTHS olma talebini içeren dilekçeyi 14 üncü madde uyarınca aldığı teknik raporla birlikte Bakanlığa ibraz etmek suretiyle izin talebinde bulunurlar. Ancak MTHS hizmeti vermek için izin başvurusunda bulunan sermaye şirketlerinin,  Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kendi bilgilerini özgüleyecekleri internet sitesine sahip olmaları gerekir.
 2. Bakanlık, izin taleplerini bir ay içinde sonuçlandırır. İzin şartlarını eksiksiz olarak yerine getiren MTHS’ye Bakanlıkça faaliyet izni verilir.
 3. Bakanlık, inceleme sonucunda izin şartlarından bir veya birkaçının eksikliğini veya yerine getirilmediğini tespit ederse bu eksikliklerin giderilmesi için talep sahibine, bir ayı geçmemek üzere süre verebilir. Eksikliklerin bu süre içinde giderilmesi halinde ikinci fıkra uyarınca faaliyet izni verilir.

MTHS’lerin faaliyetlerinin sona ermesi

MADDE 16

 1. MTHS’lerin faaliyetinin devamı sırasında; 11 inci maddede yer alan faaliyet şartlarından birinin veya birkaçının kaybedildiğinin yenilenen teknik raporda tespit edilmesi halinde, Bakanlık tarafından MTHS’ye bu eksikliğin giderilmesi için üç aya kadar süre verilir. Gerekli hallerde MTHS’ye bir ayı aşmamak üzere ek süre verilebilir. Verilen süreler içinde MTHS’nin faaliyeti sadece sözleşme yaptığı şirketlere hizmet vermekle sınırlı olmak üzere devam eder. Ancak MTHS, hizmet verdiği şirketlere teknik raporla tespit edilen eksiklikleri kayıtlı elektronik posta yoluyla derhal bildirmekle yükümlüdür. Verilen süreler içinde eksikliğin giderilmemesi halinde MTHS’nin faaliyetine Bakanlık tarafından son verilir.
 2. MTHS, kendi isteğiyle faaliyetine son vereceği tarihten en az üç ay önce durumu; Bakanlığa yazılı olarak bildirir, faaliyetine son verme kararını internet sitesinde yayımlar ve hizmet verdiği şirketlere bu durumu kayıtlı elektronik posta ile bildirir.
 3. Birinci fıkraya göre MTHS’nin teknik raporla tespit edilen eksikliklerini veya ikinci fıkraya göre kendi isteğiyle faaliyetine son vereceğini kayıtlı elektronik posta yoluyla öğrenen hizmet alan şirketler, kendi belirleyecekleri diğer bir MTHS’den hizmet alabilirler.
 4. MTHS, Bakanlığın faaliyete son verme kararının tebliğinden veya faaliyetine son verme kararını Bakanlığa bildirdiği tarihten itibaren hizmet sağlayamaz.
 5. Faaliyetine son veren veya verilen MTHS’ler, oluşturdukları arşivi derhal hizmet verdiği şirketlere devreder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

İnternet sitesi yükümlülüğünün yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan şirketler

GEÇİCİ MADDE 1

 1. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş şirketlerin, 1/7/2013tarihinden itibaren üç ay içinde internet sitesi açmaları ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülemeleri gerekir. İnternet sitesi var olan şirketlerin ise, aynı süre içerisinde sitelerinin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemeleri gerekir.

Yürürlük

MADDE 17

 1. Bu Yönetmelik 1/7/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18

 1. Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanlığını yürütür.